BENDROSIOS UAB „CERTEX Lietuva” TIEKIMO SĄLYGOS
(toliau – pardavėjas)

Taikymo sritis

1. Šios sąlygos taikomos, kai nėra jokio kito raštiško susitarimo.

 

Komercinis pasiūlymas ir užsakymo patvirtinimas

2. Pardavėjo komercinis pasiūlymas galioja trisdešimti dienų nuo tokio pasiūlymo paskelbimo dienos.  Pasiūlymo kainos taikomos visam užsakymui.  Nebent nurodyta kitaip, mokesčiai už testavimą ir sertifikavimą, sąskaitų išrašymą ir pakavimą neįeina į pasiūlymo kainą arba užsakymo patvirtinimą.

3. Laikoma, kad užsakymo patvirtinimas, tai galutinis sutikimas su siūloma kaina.

 

Muitai ir mokesčiai

4. Naujais ar išaugusiais muitais, socialinėmis įmokomis bei mokesčiais kartu su išaugusiomis transportavimo kainomis, draudimo išmokomis, uosto rinkliavomis ir/arba panašiomis rinkliavomis, įskaitant valiutų kursų pasikeitimus, kurie atsiranda po komercinio pasiūlymo pateikimo arba po susitarimo, rūpinasi pirkėjas.  Šiame kontekste muitai apima importo muitus ir panašias įmokas.

 

Informacija apie produktą

5. Paklaidos, susijusios su kiekiu, matmenimis (ilgiu, svoriu) ir pan., nenukrypsta nuo bendrų pardavėjo standartų, taikomų šioms konkrečioms prekėms. Pardavėjas gali teikti profesionalias paslaugas. Jei reikia specializuotų, sertifikuotų ar licencijuotų žinių, pardavėjas gali teikti tokias paslaugas, laikydamasis konkrečių nustatytų sąlygų.

6. Informacija apie svorius, matmenis, našumą ir kitos techninės savybės, pateikiamos kataloguose, prospektuose, reklamose, vaizdinėje medžiagoje, kainoraščiuose ir kitoje panašioje informacinėje medžiagoje, yra nominalios. Tokia informacija įpareigoja tik tuomet, jei apie ją kalbama sutartyje.

7. Visi brėžiniai ir techniniai dokumentai apie prekių ar jų dalių gamybą, pateikiami pardavėjo pirkėjui prieš arba po sutarties pasirašymo, išlieka padavėjo nuosavybe. Jų negalima naudoti, kopijuoti ar bet kokiu kitu būdu pateikti trečiajai šaliai be išankstinio pardavėjo leidimo.

8. Jei pirkėjo užsakyme kokybė neapibrėžiama, tuomet užsakymui taikoma kokybė, kuri šiuo metu taikoma užsakomam produktui. Jei pristatymo metu pirkėjo užsakytos prekės nebegaminamos, pardavėjas turi teisę pakeisti jas kitomis prekėmis, su sąlyga, kad jos bus pristatytos už tą pačią kainą ir kad jų kokybė yra ne prastesnė.

 

Pristatymas

9. Jei prekes pristatyti reikia per numatytą laikotarpį, nurodytą pardavėjo komerciniame pasiūlyme, pristatymas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo datos arba užsakymo priėmimo. Pristatymo data, tai data, kai pardavėjas išsiunčia prekes arba, atitinkamu atveju, pardavėjas praneša, kad prekės paruoštos išsiuntimui.

10. Jei pristatymas vėluoja dėl 23 punkte nurodytų priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su pirkėju, tuomet pristatymo laikas pratęsiamas protingam laikotarpiui tokioms aplinkybėms. Išskyrus atvejus, aprašytus 11 punkte, laiko pratęsimo priežastys laikomos taikytinomis, nepriklausomai nuo to, ar vėlavimas kyla prieš ar po sutarto pristatymo laiko.

11. Jei pardavėjas nepristatė prekių per sutartą laiką arba per bet kurį pratęstą pristatymo laikotarpį, apibrėžtą 10 punkte, pirkėjas turi teisę raštu nustatyti protingą pristatymo atidėjimą, o po to nutraukti sutartį, jei šiuo pratęstu laikotarpiu prekės nepristatomos. Jei prekės nepristatomos per atidėjimą, pirkėjas turi teisę raštu nutraukti sutartį.

 

Mokėjimas

12. Nebent komerciniame pasiūlyme nurodyta kitaip, sąskaita apmokėti reikia per keturiolika kalendorinių dienų nuo jos išrašymo dienos. Jei pirkėjas nepriima pristatytų prekių nurodytą dieną, mokėjimą vis tiek reikia atlikti, lyg pristatymas būtų atliktas pagal sutartį.

13. Prekės išlieka pardavėjo nuosavybe iki to momento, kol už jas visiškai sumokama.

14. Jei mokėjimas neatliekamas per nustatytą laiką, pardavėjas turi teisę imti 0,6% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, pradedamus skaičiuoti nuo paskutinės mokėjimo termino dienos. Delspinigiai skaičiuojami kas mėnesį. Sąskaitą reikia apmokėti net jei pirkėjas pateikė pretenzijas dėl kompensacijos už pristatymą, nebent toks reikalavimas buvo priimtas pardavėjo.

15. Jei pardavėjas turi pakankamai priežasčių įtarti, kad pirkėjas negali atlikti mokėjimo įsipareigojimų, pardavėjas turi teisę prieš pristatymą reikalauti garantijos. Jei pirkėjas negali pateikti tinkamos garantijos, tuomet pardavėjas turi teisę panaikinti sutartį arba atšaukti sutartų prekių pristatymą ar paslaugų teikimą.

16. Elektroninėje parduotuvėje atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

 

Garantiniai įsipareigojimai

17. Dvylikos mėnesių laikotarpiu nuo pristatymo datos pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekes, kurios netinkamai veikia dėl konstrukcijos, medžiagų ar gamybos klaidų.

18. Garantines pretenzijas reikia pateikti raštu kaip įmanoma greičiau. Jei pirkėjas tuo nepasirūpina, 16 punkte numatyta prekių pakeitimo teisė prarandama.

19. Išskyrus 16 ir 17 punktuose numatytus atvejus, pardavėjas neatsako už klaidas ar nepasirūpinimą pakeisti brokuotas prekes.

20. Pardavėjo įsipareigojimai netaikomi, kai gedimai atsiranda dėl pirkėjo pristatytų medžiagų arba pirkėjo nustatyto dizaino.

21. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai apima tik gedimus, kurie atsiranda, kai prekės naudojamos tinkamai ir pagal numatytas veikimo sąlygas, nurodytas sutartyje. Garantija neapima gedimų, atsirandančių nesilaikant priežiūros reikalavimų arba jei pirkėjas netinkamai surenka prekę.

22. Pardavėjas nė vienu atveju neprivalo pirkėjui kompensuoti sutarties sulaužymo arba neatsako už civilinės teisės pažeidimus, susijusius su produkcijos, pelno ar sutarčių praradimu, arba už bet kokia netiesioginę ar specifinę žalą, nebent pardavėjas pademonstravo didelį aplaidumą.

 

Atsakomybė už kenksmingas prekių savybes (produkto atsakomybė)

23. Pardavėjas atsako tik už asmens sužalojimus, ir tik tuomet, kai toks sužalojimas atsirado dėl pardavėjo ar jo vardu veikiančio subjekto aplaidumo. Pardavėjas neatsako už nekilnojamo turto arba asmeninės nuosavybės sugadinimą. Jei pardavėjas atsako už trečiosios šalies produktus, pirkėjas privalo pardavėjui kompensuoti tą dalį, kuriai pardavėjo atsakomybė yra apribota, kaip nurodyta aukščiau. Jeigu pretenzijas dėl žalos pardavėjui arba pirkėjui pateikia trečioji šalis, pretenziją gavusi pusė nedelsdama apie tai informuoja kitą pusę. Pardavėjas ir pirkėjas turi paklusti kvietimui atvykti į teismą, kuriame bus svarstomi žalos, atsiradusios (kaip teigiama) dėl pristatytų prekių, kompensavimo reikalai. Ginčai tarp pardavėjo ir pirkėjo visuomet sprendžiami teismo pagal 25 punktą. Aukščiau apibūdinti pardavėjo atsakomybės apribojimai netaikomi, jei pardavėjas yra kaltas dėl didelio aplaidumo.

 

Nenugalima jėga (force majeure)

24. Pardavėjas neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei toks nevykdymas atsiranda dėl  streikų, lokautų ir kitų aplinkybių, kurių šalys negali kontroliuoti, pavyzdžiui, gaisrų, karo veiksmų, mobilizacijos, panašaus pobūdžio šaukimo į armiją, rekvizavimo, konfiskavimo, valiutos keitimo apribojimų, maištų ir sukilimų, transporto trūkumo, bendro medžiagų trūkumo, energijos apribojimų, o taip pat už gedimus ir pristatymo vėlavimus iš subrangovų pusės, jei tokie gedimai ar vėlavimai atsirado dėl šiame punkte nustatytų aplinkybių.

25. Jei šalis nori pasinaudoti 23 punkto teisėmis, ji turi nedelsdama kitai šaliai pranešti raštu apie tokių aplinkybių atsiradimą, o taip pat jų pabaigą. Jei išimties taikymo priežastys nesibaigia per protingą laiką, kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį apie tai pranešusi raštu.

 

Tesimas /Arbitražas

26. Ginčai, susiję su sutarties interpretavimu ir kitais su tuo susijusiais reikalais, pateikiami teismui ir nagrinėjami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.